De Bjusterbaarlike Baron

Aventoeren fan de Baron von Münchhausen

EAN:  9789493159907
Publicatiedatum:   17-08-2022
Formaat:  Hardback
Taal:  fry
Aantal bladzijden:  37

  Bestelbaar

Dit is net samar in boek. Dit boek giet oer de baron von Münchhausen en dat is net de earste de bêste. Yn dit boek fertelt er wat er allegear meimakke hat op syn reizen.
En dat naait derút! Der komme liuwen yn foar. Krokodillen, fisken dy’t skippen opite en útsûnderlike hynders. It wiene dan ek bysûndere reizen en dit is dan ek in bysûnder boek. Mei bjusterbaarlike ferhalen.

Om foar te lêzen of sels te lêzen, dizze aventoeren wolst net misse! Foar bern fan 6-10 jier.

Jurjen Faber (1973) skreau foar dit boek de moaiste ferhalen fan de baron op yn it Frysk. Hy hat mei syn maat Paul van Dijk in foarstelling oer deselde baron makke. Yn syn frije tiid mei hy graach lêze, skriuwe en muzyk meitsje. Yn de boekekast op de basisskoalle stie in boek oer in baron, fol mei nuvere ferhalen dy’t net wier wêze koenen. De tekeningen yn dat boek hat er noait ferjitten.

Paul van Dijk (1981) makke de yllustraasjes foar dit boek. Hy is fierder warber as skriuwer, dichter en muzikant. Mei syn maat Jurjen Faber makke er de teäterfoarstelling ‘de Bjusterbaarlike Baron’. Doe’t er in jonkje fan njoggen wie hat er fan ’e biblioteek fan Warkum in skoft hieltyd itselde boek liend. Dat boek hjitte: ‘De wonderbaarlijke avonturen van de Baron von Münchhausen.’

  EAN: 9789493159907
  Uitgever: Afuk, Stichting
  Publicatiedatum:   17-08-2022
  Formaat: Hardback
  Taal: fry
  Hoogte: 276 mm
  Breedte: 211 mm
  Dikte: 11 mm
  Gewicht: 376 gr
  Voorraad:  Bestelbaar
  Aantal bladzijden: 37
  Trefwoorden:   berneboek;fries;frysk;kinderboek;lêsboek